Blog

5.9.2020 Stupně povodňové aktivity

Velikost povodňového nebezpečí se určuje pomocí předem stanovených limitů. Patí mezi ně vodní stavy či průtoky vody, které se sledují v hlásných profilech, jež se nacházejí na vodních tocích. více

31.8.2020 Příprava na povodeň a chování během ní

Povodňové nebezpečí určují předem stanovené limity vodních stavů. Jedná se o tři stupně nebezpečí, které vyhlašují příslušné pověřené orgány, respektive orgány státní (veřejné) správy. Někdy se povodeň objeví nečekaně, tudíž nelze nic dopředu předvídat a připravit se na možná rizika. Pokud však lze předem předpovědět, že se povodeň objeví, co je vše nutno udělat pro zabezpečení majetku a životů? více

27.8.2020 Povodně ve světě

Povodně jsou problém nejen u nás, ale i celosvětově. více

22.8.2020 Nejhorší povodně v historii – 3. část

 2010-2011 Queensland, Austrálie více

17.8.2020 Nejhorší povodně v historii – 2. čás

 1966 Arno, Florencie, Itálie více

11.8.2020 Nejhorší povodně v historii – 1. část

I když je voda živel nádherný, dokáže i ničit a může být extrémně nebezpečná. Dokládají to i tyto ničivé povodně, které byly zaznamenány od roku 1900. více

6.8.2020 Jak se chovat při evakuaci a co si přibalit do evakuačního zavazadla

Pokud dlouhotrvající deště způsobují zvýšení hladiny vody na tolik, že hrozí škody na majetku většího rozsahu, je potřeba se připravit na případnou povodeň. Příslušné orgány vyhlašují nouzová opatření mezi něž patří i možnost evakuace. více

31.7.2020 Jak se chovat po povodni při návratu domů?

Pokud oblast, kde bydlíte, postihla povodeň, vy jste byli evakuováni a vaším domem se prohnala velká voda, je potřeba, po návratu domů, dodržet několik důležitých pravidel. více

25.7.2020 Co se děje s vodními toky během povodní?

Povodně patří mezi přírodní jevy, jež se vyskytují nejen v různých časových obdobách, ale také v různých intenzitách. Nejčastěji je to v době, kdy na jednom místě spadne větší množství vody, než stačí v korytech řek či potoků odtéci. Mezi nejčastější příčiny povodní patří jak přívalové tak i dlouhotrvající deště, jarní sněhové tání nebo kombinace několika různých faktorů. Voda se nahromadí v říčním korytu, z něhož nestačí odtékat a dochází tak k jejímu vylití z břehů. Povodně sice provázejí lidstvo od nepaměti, mají také nenahraditelnou roli pro správnou funkci okolní krajiny, ale nebezpečné začínají být až ve chvíli, kdy ohrožují majetek a lidské životy. více

20.7.2020 Co je příčinou vzniku povodní na našem území?

Povodně patří do přirozeného koloběhu vody v krajině. Jedná se o jev, který způsobuje velké množství vody, jež se rozlije mimo koryto řeky či potoka. Podle objemu vody se objevují i ničivé následky, mezi něž patří škody ekologické, na majetku a v nejhorších případech i na životech lidí a zvířat. Povodně se mohou objevit jak v oblastech záplavových (tady je prevencí dokonalá ochrana proti povodním), tak i mimo ně. V druhém případě se jedná o povodně přívalové, které se mohou objevit v oblastech ohrožených erozemi půdy nebo v místech, kde jsou velké a nepropustné plochy. Povodně se mohou objevovat lokálně nebo na větším územním celku. Příčina povodní je různá. Nejčastější příčiny povodní na našem území Každá povodeň má svoji vlastní příčinu. V případě, že máte jakýkoli majetek na území, kde se povodně nacházejí, je velmi důležitá ochrana majetku před i při povodních. S jakými typy se tedy u nás můžeme setkat? více

Ater > Blog
O nás

Děkujeme, že jste zvolili ATER jakožto nejlepší univerzální řešení v oblasti vodohospodářského průmyslu

Celkový počet naistalovaných elementů

 

73630