Povodně ve světě

27.8.2020

Povodně jsou problém nejen u nás, ale i celosvětově.

Jako ochranu proti nim většina států buduje protipovodňové hráze, hráze břehové či nádrže a splavy. Tato opatření fungují především jako prevence, jež má bránit vylití řek ze svých přirozených koryt. Některé přímořské evropské státy řeší protipovodňovou pobřežní ochranu formou mořských zdí a obnovou pobřeží. S některými druhy opatření se můžeme setkat ve světoznámých městech. Patří k nim Londýn či Benátky. Velkou a propracovanou protipovodňovou ochranou disponuje Nizozemí a to díky skutečnosti, že se po celá staletí potýká s tímto zásadním problémem. Největšího rozsahu však dosahují povodně v oblasti Asie, velký podíl zaujímají řeky Ganga nebo Brahmaputra.

Příčiny povodní ve světě

Mezi hlavní příčiny povodní ve světě patří především monzunové deště a hurikány. Povodně způsobené monzunovými dešti se objevují především v některých zemích v okolí rovníku a to především z důvodů rozšířených period. Hurikány bývají velmi často doprovázeny celou řadou jevů s devastujícími účinky. Patří mezi ně také povodně. Pokud hurikán přichází z moře na pevninu, přináší s sebou i obrovské vlny. S výskytem hurikánu je spojováno také velké množství dešťových srážek. V oku bouře je velmi nízký tlak, pokud se objeví nad mořem, může se zde hladina vody zdvihnout o několik metrů.

Velkým nebezpečím jsou také lesní cesty v oblastech těžby dřeva. Díky těžké lesní technice, která se po nich pohybuje, dochází k odkrývání půdního profilu a následně se zpevňuje. Voda se tak, během deštivého období, nemůže vsáknout do půdy a dochází k povodním.

Význam povodní

Pro některé oblasti světa, především Egypt či Mezopotámii a v minulosti i ve starobylé Číně, jsou povodně často podmínkou pro úspěšné zemědělství. Pro ochranu měst a vesnic mají povodňové oblasti vybudovaný systém hrází.

Ater > Blog > Povodně ve světě
O nás

Děkujeme, že jste zvolili ATER jakožto nejlepší univerzální řešení v oblasti vodohospodářského průmyslu

Celkový počet naistalovaných elementů

 

73630