Stupně povodňové aktivity

5.9.2020

Velikost povodňového nebezpečí se určuje pomocí předem stanovených limitů. Patí mezi ně vodní stavy či průtoky vody, které se sledují v hlásných profilech, jež se nacházejí na vodních tocích.

1. stupeň – stav bdělosti

Jedná se o nejnižší stupeň povodňové aktivity, který se vyhlašuje jako důsledek nebezpečí přirozené povodně a ruší se v případě, kdy příčiny tohoto nebezpečí pominou.

 Co je potřeba během tohoto stupně mít na paměti?

Zvýšená pozornost týkající se vodního toku či jiného zdroje, který by mohl povodeň způsobit. Svoji činnost zahajuje služba hlídková a hlásná. Důležitá je ochrana majetku proti povodním. Obyvatelé získají potřebné informace týkající se případného výskytu povodně z hromadných sdělovacích prostředků, od členů samosprávy nebo orgánů státní správy.

2. stupeň – stav pohotovosti

Tento stupeň je vyhlašován v případě, že nebezpečí začíná přerůstat do skutečné povodně. Dochází k aktivizaci povodňových orgánů a dalších účastníků, kteří mají na starosti ochranu okolí před povodněmi. V pohotovost se uvádějí prostředky nezbytné pro zabezpečovací práce a také opatření, která mají za úkol zmírnit průběh povodně.

 Co je potřeba během tohoto stupně mít na paměti? Pro běžné obyvatele je důležitá ochrana majetku při vodních a samozřejmě ochrana vlastního zdraví. Také by se měli připravit na případnou evakuaci a informovat se o jejím způsobu a místě u příslušných orgánů (především policie či záchranné složky).

3. stupeň – stav ohrožení

Je vyhlašován v případě, že hrozí škody většího rozsahu, jsou ohroženy životy a majetek v oblastech záplavových. Také bývá vyhlašován v případě dosažení kritických hodnot u sledovaných jevů. Souběžně s jeho vyhlášením se zahajují nouzová opatření a dle potřeby se provádějí zabezpečovací a záchranné práce, případně evakuace obyvatelstva.

 Co je potřeba během tohoto stupně mít na paměti? Především je to příprava evakuačního zavazadla, zabezpečení majetku, přestěhování cenností do vyšších pater domu, v případě hrozby zaplavení domu je vhodné odpojit přívod elektrického proudu a uzavřít hlavní přívod plynu.

Ater > Blog > Stupně povodňové aktivity
O nás

Děkujeme, že jste zvolili ATER jakožto nejlepší univerzální řešení v oblasti vodohospodářského průmyslu

Celkový počet naistalovaných elementů

 

73630